Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Sinds 1 januari 2013 werken wij met de verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 
 
Onderzoek wijst uit dat hulp- en zorgverleners, maar ook professionals die met een meldcode werken 3 keer zo vaak ingrijpen als collega’s waar zo’n code niet voorhanden is. Zo kunnen ouders en kinderen zo snel mogelijk geholpen worden om zorgen over een kind te bespreken en te stoppen. Er zijn jaarlijks in Nederland meer dan honderdduizend kinderen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Dat kan in de thuissituatie zijn, maar ook elders.

Daarom moet iedereen die werkt met kinderen of volwassenen, werken met een meldcode. Dat geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Ouders betrokken
Een kenmerk van de meldcode is dat ouders zo snel mogelijk betrokken worden. Als er zorgen zijn rond uw kind wordt dit (zoals gewoonlijk in onze organisatie) meteen met u besproken. Er kan dan, als nodig, gekeken worden of er hulp nodig is of andere ondersteuning.

Meldcode
De meldcode gaat over kindermishandeling, huiselijk geweld, meisjesbesnijdenis en eergerelateerd geweld. Het is een stappenplan dat professionals kunnen gebruiken als ze vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld hebben.

De meldcode beschrijft in stappen wat bijvoorbeeld een arts, verpleegkundige of leraar moet doen.

De 5 stappen zijn:
- Stap 1 / In kaart brengen van signalen en gesprek met ouders-verzorgers
- Stap 2 / Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en 
   Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld
- Stap 3 / Gesprek met de cliënt-ouders
- Stap 4 / Wegen van het geweld of de kindermishandeling
- Stap 5 / Beslissen door hulp organiseren of melden

Wat kan ik doen
Iedereen die een vermoeden heeft van kindermishandeling, kan terecht bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het AMK geeft advies en onderzoekt meldingen van kindermishandeling. Zij gaan hiervoor in gesprek met ouders en de omgeving van het kind. Op basis daarvan geven zij advies welke hulp het beste zou zijn. Wanneer het nodig is brengt het AMK ook de juiste hulp op gang. Dit is op basis van vrijwilligheid.

Het AMK is er voor iedereen met vermoedens van kindermishandeling: professionals, vrijwilligers en burgers. Ook kinderen en jongeren kunnen bij het AMK aankloppen.

Op de site www.watkanikdoen.nl staat hoe u het beste kunnen handelen bij het vermoeden van kindermishandeling. De site geeft tips en adviezen, telefoonnummers van hulpverleners.

Voor meer informatie kijk op www.meldcode.nl, daarnaast vindt u HIER ons protocol rondom de meldcode.