Het schoolprofiel

BASISSCHOOL PIUS X

‘leren met hoofd, hart en handen’

 

Deze ‘stip aan de horizon’ schetst de school met het onderwijs dat wij wensen voor de (nabije) toekomst. Voor de schoolplanperiode 2019-2023 en daarna, zal deze ‘stip aan de horizon’ dienen als richtinggevend en motiverend document.

Identiteit
De Pius X maakt onderdeel uit van Stichting Panta Rhei. Op onze school wordt gewerkt vanuit de katholieke grondslag. De school heeft een open karakter en hanteert daarom een open aanname beleid. Ieder kind – ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging – is bij ons van harte welkom. Op school worden de belangrijke momenten uit het Christendom behandeld en gevierd, maar er wordt ook stilgestaan bij momenten die in andere religies een grote rol spelen. Zo maken de kinderen kennis met de diverse manieren waarop mensen binnen onze samenleving in het leven staan. Dit verrijkt de kinderen en helpt hen uit te groeien tot sociaal en maatschappelijk betrokken individuen met een eigen identiteit en respect voor die van anderen. Solidariteit, betrokkenheid en respect zijn daarom kerngedragingen, die wij van eenieder binnen de school verwachten.

Onderwijskundige visie
Het is onze opdracht om kinderen wegwijs te maken in het echte leven, zodat zij goed beslagen en vol vertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen gaan. 

Om deze opdracht waar te kunnen maken willen wij de kinderen een goed opvoed- en opgroeiklimaat kunnen bieden. Alleen bij het ervaren van veiligheid en geborgenheid krijgt een kind kans om te ontdekken; wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? In deze zoektocht wordt het kind begeleid door professionals die met het kind een goede balans weten te vinden in het bieden van ruimte en sturing. 

Kernpunten bij het onderwijs waar wij voor gaan zijn:
- Toekomst- en doelgericht onderwijs;
- Het hebben van hoge verwachtingen;
- Een kritische werkhouding stimuleren;
- Ruimte voor (eigen) verantwoordelijkheid vragen en bieden;
- Inspelen op de intrinsieke motivatie van kinderen;
- Van en met elkaar spelen en leren stimuleren;
- Aanbod doen dat gericht is op de brede ontwikkeling van kinderen;
- Aanbod doen dat afwisselend, stimulerend en uitdagend is;
- Aanbod doen dat flexibel genoeg is om aan te kunnen sluiten bij de
        ontwikkelingsvragen van kinderen;
- Aanbod dat ruimte biedt aan het ‘kind zijn’, middels spelend- en ontdekkend 
        leren wegwijs worden in het echt leven.

In onze ontwikkeling naar dit ideaalbeeld willen wij vertrekken vanuit het kind en wat dat kind nodig heeft. Wij wensen een totaalconcept met een organisatie brede doorgaande lijn. De ontwikkelingswensen en behoeften van kinderen worden daarin meer richtinggevend. Hierbij zal worden gezocht naar een slimme mix, waarbij afhankelijk van de leerdoelen verschillende vormen van leren kunnen worden aangeboden. Groepsdoorbroken leren binnen het schoolgebouw, maar ook daarbuiten, klassikaal en frontaal onderwijs wordt meer afgewisseld met individuele instructie en begeleiding, zelfstandig werken, projecten en taken, in groepjes of zelfstandig, met levensechte materialen of ondersteund door multimediale middelen. Een aanbod waarbij de begeleiding van het kind verschuift van worden ‘geleid’ naar worden ‘begeleid’ en meer ruimte ontstaat voor autonomie. 

Een aanpak waar wij in geloven, omdat het de drie factoren die bepalend zijn voor het schoolsucces van kinderen (verstandelijke vermogens, motivatie om te leren en de sociaal en emotionele ontwikkeling) volop ruimte biedt.

Pedagogisch klimaat
Grote waarde wordt gehecht aan een veilig klimaat, waarbinnen de kinderen (en hun  begeleiders) optimaal de kans krijgen zich te ontwikkelen tot ‘wat zij wensen te zijn in de toekomst’. Dit pedagogisch klimaat wordt op de Pius X gekenmerkt, door:
Respect voor elkaar; 
Een sfeer van onderlinge verbondenheid / je hoort erbij;
Een gevoel van vertrouwen, (sociale) veiligheid, openheid en welzijn om jezelf
        te kunnen uiten;
Waardering voor ieders eigenheid (kwaliteiten en talenten);
Ruimte voor autonomie / zelfstandigheid;
Een kader van structuur en duidelijkheid;
Een ordelijke (onderwijs)omgeving, die weet te inspireren en te stimuleren;
Ruimte voor samenwerking / het bundelen van krachten met ouders en
        samenwerkingspartners, t.b.v. de ontwikkeling de kinderen;
Een veilig schoolgebouw en een veilige schoolomgeving.

Didactisch handelen
Onze school wordt bezocht door kinderen van ouders waarvan het opleidingsniveau veelal boven het landelijk gemiddelde ligt. Dit niveau biedt ons de beste voorspelling voor het uitstroomniveau dat met de kinderen in acht jaar basisschool zou moeten worden behaald. Onderwijsmethodes richten het basisaanbod op het ‘gemiddelde kind’ en bieden de meeste van onze kinderen onvoldoende uitdaging. Om deze reden wordt op onze school gebruik gemaakt van de expertise van onze professionals en wordt door hen een verrijkt en verdiept aanbod gedaan, dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen. Het onderwijsteam biedt daarnaast extra ondersteuning aan de kinderen voor wie de lat (nog) iets te hoog ligt en biedt nog meer uitdaging aan wie dat aankan. De instructies worden veelal groepsdoorbroken aangeboden, om beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingsbehoefen en het ontwikkelingsniveau van het kind. Ter ondersteuning van de team is er een intern begeleider (IB-er) op school. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg, maakt dat het team de kinderen optimaal kan begeleiden en regelt externe expertise op het moment dat de ontwikkeling van een kind meer vraagt dan binnen ons kunnen ligt. 

Op onze school bieden wij de zaakvakken en de vakken gericht op de creatieve ontwikkeling van de kinderen geïntegreerd en betekenisvol aan. Dit gebeurt tijdens projecten met een school- of clusterbreed thema. Tijdens het project komen kennis en vaardigheden uit verschillende vakgebieden samen, om met hoofd, hart en handen (weten, ervaren en doen), binnen een rijke en uitdagende speel- en leeromgeving, eigen te maken. Met het bieden van projectonderwijs wordt - naast het opdoen van kennis en vaardigheden – ook gewerkt aan het bevorderen van samenwerkend leren.

Op de Pius X wordt een stevige sociale, emotionele, motorische en cognitieve basis gelegd, waarmee de kinderen vol zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen gaan. Kansen en mogelijkheden, waarbij wij voor onze kinderen een gezonde en gelukkige toekomst wensen. 

Maar wensen is - als het om de toekomst van onze kinderen gaat - niet voldoende. De kwaliteit van deze toekomst bepalen wij op dit moment, in het hier en nu. Duurzaamheid is daarom een belangrijk thema bij ons op school. Er wordt gebouwd aan een duurzaam gebouw en ingezet op gedrag met aandacht voor mens en milieu (inkoopbeleid, afvalscheiding, aanleg natuurlijk schoolplein, zorg voor elkaar en de omgeving). Kinderen maken wij wegwijs in het echte leven, door met hoofd, hart en handen te ontdekken en te leren. Een aanpak waarmee bij kinderen een groeiend bewustzijn en toenemend verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat.

Ter voorbereiding op de samenleving van de toekomst, besteden wij in ons aanbod aandacht aan de vier componenten van digitale geletterdheid:
ICT-basisvaardigheden;
Informatievaardigheden;
Computational thinking (praktisch en creatief inzetten van digitale tools om
        een probleem op te lossen);
En mediawijsheid. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van flexibele devices (laptops, tablets en smartboards), waarmee de kinderen een adaptief aanbod op maat kan worden geboden, zonder een negatief effect te hebben op de werkdrukbeleving van het team.

Samenwerking
Traditioneel onderwijs vraagt van leerkrachten dat zij alleskunners zijn. Wij weten dat niemand aan deze opdracht kan voldoen en daarom willen wij gebruik maken van de verschillende expertises binnen ons team en deze - binnen de clusters van groepen en de clusters onderling - inzetten waar nodig is. Gebruik maken van de verschillende expertises om ervoor te zorgen dat onze getalenteerde kinderen worden verrijkt door echte experts, waarmee het niveau van aanbod flink kan worden verhoogd. 

Alleen in samenwerking met anderen, kunnen wij door het bundelen van krachten, komen tot een sterker geheel. Bij deze bundeling van krachten vinden wij onze samenwerkingspartners in onze IKC-partner Vlietkinderen, (groot)ouders en verzorgers, maar ook bij externe organisaties actief binnen de buurt en op gedeeld maatschappelijk vlak. Samen, om te komen tot het beste resultaat voor onze kinderen!