Het schoolprofiel

BASISSCHOOL PIUS X

‘leren met hoofd, hart en handen’

 

Dit schoolprofiel schetst de school met het onderwijs dat wij wensen voor de nabije toekomst. Voor de schoolplanperiode 2018-2022 zal dit profiel dienen als richtinggevend en motiverend document.

Inleiding

Het overgrote deel van het onderwijs in Nederland is nu nog op traditionele wijze ingericht. Het accent ligt op het aanleren van cognitieve vaardigheden (taal en rekenen).


Traditioneel onderwijs kent een lange historie, die teruggaat naar de scholen die in Nederland zijn ontstaan na de invoering van de diverse schoolwetten en (uiteindelijk) de leerplichtwet (1900). Deze scholen zijn oorspronkelijk gevormd naar het model van fabrieken, waarin kinderen van dezelfde leeftijd een groep vormen, die aan het eind van een schooljaar allemaal aantoonbaar dezelfde kennis en vaardigheden verworven moesten hebben. Hoewel het traditioneel onderwijs sinds die tijd de nodige vernieuwingen heeft doorgemaakt, is te zien dat dit systeem nog altijd het fundament vormt van het onderwijs dat op traditionele scholen wordt gegeven.

 

Dit is een fundament dat naar ons idee onvoldoende aansluit bij de eisen van deze tijd. Ook zien wij dat het onze getalenteerde kinderen (en teamleden) onvoldoende in staat stelt mogelijkheden en talenten te ontdekken, te benutten en te ontwikkelen.

 

Ook de wijze waarop wij de schooldag indelen is traditioneel. De traditionele schooldag is gebaseerd op de agrarische samenleving, waarbij kinderen ’s middags de gelegenheid kregen om thuis warm te eten en ’s zomers een lange vakantie hadden om te kunnen helpen bij de oogst. Dat deze indeling ons al lang niet meer past, weten wij al jaren.

In 2006 stelde de overheid schoolbesturen daarom verplicht om tussenschoolse opvang te bieden. Aan deze verplichting is voldaan, maar of daarmee ook het beste voor de kinderen wordt geboden, dat blijft de vraag.

 

Wij zijn van mening dat het tijd wordt voor een andere indeling van de schooltijd. Een dagindeling die niet in eerste instantie gebaseerd of gemotiveerd is op de betere mogelijkheden voor ouders om te gaan werken of studeren, maar vertrekken vanuit het kind en de vraag wat dat kind nodig heeft. Wij zien kansen in een totaalconcept, waarbij onderwijs en opvang als functies door elkaar kunnen gaan lopen gedurende de dag en de ontwikkelingswensen en behoeften van kinderen meer richtinggevend worden.

Ook vinden wij het tijd voor een nieuw en breder fundament voor ons onderwijs, om de kinderen een aanbod te doen dat hen goed voorbereidt op de 21ste eeuwse samenleving.

 

In de ontwikkeling van de school richting een integraal kindcentrum (IKC) zien wij daar alle mogelijkheid toe.


Identiteit

De Pius X maakt onderdeel uit van Stichting Panta Rhei. Op onze school wordt gewerkt vanuit de katholieke grondslag. De school heeft een open karakter en hanteert daarom een open aanname beleid. Ieder kind – ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging – is bij ons van harte welkom. Op school worden de belangrijke momenten uit het Christendom behandeld en gevierd, maar er wordt ook stilgestaan bij momenten die in andere religies een grote rol spelen. Zo maken de kinderen kennis met de diverse manieren waarop mensen binnen onze samenleving in het leven staan. Dit verrijkt de kinderen en helpt hen uit te groeien tot sociaal en maatschappelijk betrokken individuen met een eigen identiteit en respect voor die van anderen. Solidariteit, betrokkenheid en respect zijn daarom kerngedragingen, die wij van eenieder binnen de school verwachten.

 

Onderwijskundige visie

Het is onze opdracht om kinderen wegwijs te maken in het echte leven, zodat zij goed beslagen en vol vertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen gaan.

 

Om deze opdracht waar te kunnen maken willen wij de kinderen een goed opvoed- en opgroeiklimaat kunnen bieden. Alleen bij het ervaren van veiligheid en geborgenheid krijgt een kind kans om te ontdekken; wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?


In deze zoektocht wordt het kind begeleid door professionals die met het kind een goede balans weten te vinden in het bieden van ruimte en sturing. Kernpunten bij het onderwijs waar wij voor gaan zijn:

-       toekomst- en doelgericht onderwijs

-       het hebben van hoge verwachtingen

-       een kritische werkhouding stimuleren

-       ruimte voor (eigen) verantwoordelijkheid vragen en bieden

-       inspelen op de intrinsieke motivatie van kinderen

-       van en met elkaar spelen en leren stimuleren

-       aanbod doen dat gericht is op de brede ontwikkeling van kinderen

-       aanbod doen dat afwisselend, stimulerend en uitdagend is

-       aanbod doen dat flexibel genoeg is om aan te kunnen sluiten bij de 
        ontwikkelingsvragen van kinderen

-       aanbod dat ruimte biedt aan het ‘kind zijn’, middels spelend- en 
        ontdekkend leren wegwijs worden in het echt leven

 

In onze ontwikkeling naar dit ideaalbeeld willen wij vertrekken vanuit het kind en wat dat kind nodig heeft. Wij wensen een totaalconcept met een organisatie brede doorgaande lijn, waarbij onderwijs en opvang als functies door elkaar gaan lopen gedurende de dag van het kind. De ontwikkelingswensen en behoeften van kinderen worden daarin meer richtinggevend. Hierbij zal worden gezocht naar een slimme mix, waarbij afhankelijk van de leerdoelen verschillende vormen van leren kunnen worden aangeboden. Leren binnen de school, maar ook daarbuiten, klassikaal en frontaal onderwijs wordt meer afgewisseld met individuele instructie en begeleiding, zelfstandig werken, projecten en taken, in groepjes of zelfstandig, met levensechte materialen of ondersteund door multimediale middelen.

Een aanpak waar wij in geloven, omdat het de drie factoren die bepalend zijn voor het schoolsucces van kinderen (verstandelijke vermogens, motivatie om te leren en de sociaal en emotionele ontwikkeling) volop ruimte biedt.


Pedagogisch klimaat

Grote waarde wordt gehecht aan een veilig klimaat, waarbinnen de kinderen optimaal de kans krijgen zich te ontwikkelen tot ‘wat zij wensen te zijn in de toekomst’. Dit pedagogisch klimaat wordt op de Pius X gekenmerkt, door:

·         een sfeer van onderlinge verbondenheid

·         een gevoel van vertrouwen, (sociale) veiligheid, openheid en welzijn

·         waardering voor ieders eigenheid (kwaliteiten en talenten)

·         ruimte voor autonomie / zelfstandigheid

·         een kader van structuur en duidelijkheid

·         een ordelijke (onderwijs)omgeving, die weet te inspireren en te 
          stimuleren

·         ruimte voor samenwerking / het bundelen van krachten met ouders en 
          samenwerkingspartners, t.b.v. de ontwikkeling de kinderen

 

Didactisch handelen

Onze school wordt bezocht door kinderen van ouders waarvan het opleidingsniveau veelal ruim boven het landelijk gemiddelde ligt. Dit niveau biedt ons de beste voorspelling voor het uitstroomniveau dat met de kinderen in acht jaar basisschool zou moeten worden behaald. Onderwijsmethodes richten het basisaanbod op het ‘gemiddelde kind’ en bieden de meeste van onze kinderen onvoldoende uitdaging. Om deze reden wordt op onze school gebruik gemaakt van de expertise van onze professionals en wordt door hen een verrijkt en verdiept aanbod gedaan, dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen. De leraar biedt daarnaast extra ondersteuning aan de kinderen voor wie de lat (nog) iets te hoog ligt en biedt nog meer uitdaging aan wie dat aankan. Ter ondersteuning van de leerkrachten is er een intern begeleider (IB-er) op school. Zij coördineert de leerlingenzorg, maakt dat leerkrachten de kinderen optimaal kunnen begeleiden en regelt externe expertise op het moment dat de ontwikkeling van een kind meer vraagt dan binnen ons kunnen ligt.

 

Op de Pius X wordt een stevige sociale, emotionele, motorische en cognitieve basis gelegd, waarmee de kinderen vol zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen gaan. Kansen en mogelijkheden, waarbij wij voor onze kinderen een gezonde en gelukkige toekomst wensen.

 

Maar wensen is - als het om de toekomst van onze kinderen gaat - niet voldoende.

De kwaliteit van deze toekomst bepalen wij op dit moment, in het hier en nu. Wanneer de aarde straks niet meer kan voldoen aan onze levensbehoeften, is er van een gezonde en gelukkige toekomst voor onze kinderen wellicht geen sprake. Een groeiend bewustzijn en toenemend verantwoordelijkheidsgevoel - door te weten, te ervaren en te doen - maakt dat er bij ons meer zorg en aandacht is voor mens en milieu (duurzaamheid). Daarom op onze school ‘leren met hoofd, hart en handen’. De toekomst van onze kinderen is het waard!

  

Samenwerking

Traditioneel onderwijs vraagt van leerkrachten dat zij alleskunners zijn. Wij weten dat niemand aan deze opdracht kan voldoen en daarom willen wij gebruik maken van de verschillende expertises van ons team en deze inzetten waar nodig is. Dit om ervoor te zorgen dat onze getalenteerde kinderen worden verrijkt door echte experts, waarmee het niveau van aanbod flink kan worden verhoogd. Alleen in samenwerking met anderen, kunnen wij door het bundelen van krachten, komen tot het beste resultaat voor onze kinderen. Bij deze bundeling van krachten vinden wij onze samenwerkingspartners bij onze partners Vlietkinderen en Hobbelhoek, (groot)ouders en verzorgers, maar ook bij externe organisaties actief binnen de buurt en op gedeeld maatschappelijk vlak.