Medezeggenschapsraad (MR)

De MR kunnen we vergelijken met de ondernemingsraad binnen een bedrijf. In de MR vindt overleg plaats tussen directie enerzijds en ouders en leerkrachten anderzijds. De MR van de Pius X bestaat uit acht leden, waarvan er vier uit en door de ouders gekozen zijn (de oudergeleding) en vier uit en door het team (de personeelsgeleding). De zittingsduur is drie jaar, met mogelijkheid tot herverkiezing.

Het klimaat van de Pius X kenmerkt zich door een direct open en menselijk contact. In dat klimaat past een MR waarin overleg wordt gevoerd met als resultaat een transparant beleid. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals: personeelsbeleid, begroting van de school, schoolplan, schoolgids, zorgplan en het vakantierooster. De MR adviseert de directie bij deze schoolzaken en heeft bij een aantal punten instemmingsrecht.

Ouders (OMR)

Floor Jansen (voorzitter)
Frank Dircken
Jeroen Roeloffzen
Yvette Szepesi

Leerkrachten (PMR)
Miranda van Elk
Zamira da Silva
Vera Vrolijk
Sandra van Polanen

MR jaarverslag
Klik hier voor het jaarverslag 2020-2021 van de MR.