Medezeggenschapsraad (MR)

De MR kunnen we vergelijken met de ondernemingsraad binnen een bedrijf. In de MR vindt overleg plaats tussen directie enerzijds en ouders en leerkrachten anderzijds. De MR van de Pius X bestaat uit zes leden, waarvan er drie uit en door de oudergeleding gekozen zijn en drie uit en door het team. De zittingsduur is drie jaar, met mogelijkheid tot herverkiezing.

Het klimaat van de Pius X kenmerkt zich door een direct open en menselijk contact. In dat klimaat past een MR waarin overleg wordt gevoerd met als resultaat een transparant beleid. De MR overleg met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals: personeelsbeleid, begroting van de school, schoolplan, schoolgids, zorgplan en het vakantierooster.
De MR adviseert de directie bij deze schoolzaken en heeft bij een aantal punten instemmingsrecht.

Ouders (OMR)

Daphne Stapel-Groenendijk (voorzitter)
Floor Jansen 
Frank Dircken
Jeroen Roeloffzen

Leerkrachten (PMR)
Martin Geldermans (secretaris)
Jacqueline Bakker
Linda van Adrichem
Fia van Rooijen 

MR jaarverslag
Klik hier voor het jaarverslag 2018-2019 van de MR.